iq business

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA
Bydgoski Dom Aukcyjny Już po Raz Trzeci przeprowadził licytację na Rzecz Wsparcia Polska Specjalnej Troski.
Tym Razem na Rzecz Stowarzyszenia " Dlaczego nie "

RAUT charytatywny na "DARZE POMORZA"

na Rzecz Julki Biernackiej.
Licytację poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 

 

"Profil" - 60 Lat na rynku - Domu Aukcyjnego w każdym Notowania Bydgoskiego wydaniu magazynu!

Aktualne przetargi zobacz

 

Przetargi ORGANIZOWANE PRZEZ BDA:

 

 

ZHP, Nordic Homes, KPEC, BELMA, BUDOPOL, HURTOSTAL, HUTA TUR, Ortis, ja Wieluniu INNYCH .... Dołącz i Ty!

Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

W dniu 19.06.2013 w Hotelu Holiday Inn

w Bydgoszczy odbyło się wydarzenie

Bydgoszcz Antique Showcase

które poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 


[Więcej]

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA po raz 3

Bydgoski Dom Aukcyjny przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski.

Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE" .


[Więcej]


Czytaj więcej
AKTUALNE PRZETARGI

 


LAUREAT PRESTIŻOWEGO KONKURSU "PROJEKT PRZESTRZEŃ"

organizowany przez Ministra Środowiska i Ernst & Younga

Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Bydgoskiej 41, 89-200 Szubin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000364737, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działający w imieniu i na rzecz swego klienta

OGŁASZA

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:


Zabudowanej nieruchomości, położonej w województwie warmińsko-mazurskim, powiat szczycieński w miejscowości Pasym przy ul. Zamkowej 3, obręb 0004 Pasym, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 44/26 o pow. 0,0524 ha, dla której  Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr OL1S/00054727/1.

Przedmiotowa nieruchomość  zabudowana jest domem o powierzchni użytkowej 120.21 m2

Cena wywoławcza zostanie zaproponowana przez licytatora w dniu prowadzenia przetargu

Wadium wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych 00/100).

Nieruchomości nie są obciążona prawami osób trzecich.

Prowadzącym przetarg jest Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o., a licytacja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 1200 w m. Pasym, przy ul. Zamkowej 3

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „PASYM ” w terminie do 24 czerwca 2015r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Z uczestnikiem przetargu, który wygra licytację zostanie zawarta umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego jednakże nie później niż do dnia 1 września 2015 r.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, co należy rozumieć jako uznanie rachunku bankowego Sprzedającego najpóźniej w momencie zawarcia umowy.

Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, co należy rozumieć jako uznanie rachunku bankowego Sprzedającego najpóźniej w momencie zawarcia umowy, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz traci złożone wadium.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Nadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym Sp. z o.o.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl, zapoznanie się z nimi i akceptacja jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej  oraz  Regulamin Przetargu: Bydgoski Dom Aukcyjny tel. 48 500 103 871 biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl


OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE PEŁNA TREŚĆ

REGULAMIN

PREZENTACJA OBIEKTU

RZUTY I POMIESZCZENIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

H   O   T   E   L       C   H   O   P   I   N

BARDZO DOBRA LOKALIZACJA NIEOPODAL AUTOSTRADY A1, OBWODNICY GDAŃSKIEJ

 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

O G Ł A S Z A   P U B L I C Z N Y P R Z E T A R G U S T N Y   N A  S P R Z E D A Ż  H O T E L U

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Gdański, gmina Pruszcz Gdański przy ul. Chopina 28, objętej księgą wieczystą GD1G/00154064/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 1228 m2 w tym jako działka nr 49/3 obszar 594m2 oraz działka nr 49/6 obszaru 634m2 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 12.

 

W skład nieruchomości wchodzą:


Budynek 4 piętrowy z kondygnacją podziemną.

Hotel  -  61 pokoi.

Atrakcyjnie położony wzdłuż drogi miejskiej.

Budynek posiada własną kotłownie z 2 kotłami kondensacyjnymi.

Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna i ppoż.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Hotel Chopin ” w terminie do 9 lipca 2015r.   Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.  Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

12 650.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych ) brutto.

Wadium wynosi: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł)

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 11 lipca 2015r. o godz.1200 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 28. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Nieruchomość  można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej oraz  Regulamin Przetargu :  Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

D  O  S  K  O  N  A  Ł  A    R  E  N  T  O  W  N  O  Ś  Ć    I  N  W  E  S  T  Y  C  J  I

OGŁOSZENIE

PREZENTACJA OBIEKTU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprzedaż prawa własności, zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni działki 768 m2 wraz z budynkiem i garażem wolnostojącym o łącznej powierzchni ok.700 m2,

położonej w Gdańsku przy ulicy Fahrenheita 3.

Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 16, dla których Sąd Rejonowy w Gdańsku, ul. Piekarnicza, Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW GD1G/00055227/0.

Nieruchomość mieści się w stylowej kamienicy usytuowanej w pobliżu  centrum miasta Gdańsk  w zacisznej ulicy otoczonej parkiem obok głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta (Alei  Zwycięstwa), stąd doskonały dojazd na starówkę (tylko 3 przystanki) lub dowolne miejsce w trójmieście zarówno tramwajem, autobusem (przystanek 200m) jak i Szybką Koleją Miejską tzw. SKM (przystanek 800m).

Budynek jest usytuowany  niedaleko Akademii Medycznej (70m) Wojewódzkiego Centrum Onkologicznego (100m) oraz Politechniki Gdańskiej (800m), będąc jednocześnie dla tych  naukowych ośrodków naturalnym zapleczem noclegowym.

Na starówkę dotrzeć można samochodem w 5 minut, a spacerem na ulicę Mariacką w około 30-tu minut.

Orientacyjne odległości:

 • Akademia Medyczna – 70 m
 • Wojewódzkie Centrum Onkologiczne – 100 m
 • Politechnika Gdańska –- 800 m
 • do Dworca Głównego Gdańsk – 3 km
 • PGE Arena(stadion EURO) -  5 km
 • na Starówkę Gdańska – 3,5 km
 • do Sopotu – 9 km
 • na lotnisko – 12 km
 • do Gdyni – 18 km
 • plaża w Brzeżnie – 6 km
 • baza promowa – 5 km
 • Międzynarodowe Targi Gdańskie – 6 km

Budynek obecnie pełni funkcję usług hotelowych, natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, aby w miejscu nieruchomości ( bezpośrednie sąsiedztwo Akademii Medycznej Gdańsk) dokonać przekształcenia nieruchomości na Centrum Medyczne.

PREZENTACJA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA SPRZEDAZY


kompleksu hotelowo – konferencyjnego

Centrum Kongresów i Rekreacji

ORLE GNIAZDO

w Szczyrku


Zaproszenie do składnia ofert

OFERTA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 229 m2 położonej w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 20. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 200 , dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  T01T/00000416/9.

Zabudowę stanowią następujące obiekty:

1.Kamienica mieszkalno 4  kondygnacyjna  -  606,70 m2

2. Oficyna  warsztatowo-magazynowa - 105,10 m2 z możliwością rozbudowy

Na parterze od strony Rynku z  wieloletnią tradycją funkcjonowania - sklep mięsny !

Nieruchomość położona jest ulicy miejskiej Starego Miasta , które stanowi centrum handlowo-administracyjne miasta

cena 2 500 000,00 zł netto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych netto),

Dla nieruchomości nie ustalono ogólnego przestrzennego planu zagospodarowania. Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia przedmiotowa nieruchomość położona w historycznym zespole urbanistycznym.

Nieruchomość  można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71


ZAPROSZENIE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Bydgoskiej 41, 89-200 Szubin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY NA ZAKUP


Nieruchomości zabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, miasto i powiat Inowrocław przy ul. Szosa Bydgoska 20,objętej księgą wieczystą BY1I/00020303/4 dla dz. nr 28/20 o pow. 5132m2 oraz BY1I/00066814/3 dla dz. nr 28/17 o pow. 1029m2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 6.161 m2 oznaczonego jako działka gruntowa o nr ewidencyjnym 040701_1 w obrębie 1 Inowrocław.

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Budynek jednokondygnacyjny salonu samochodowego  pow. użytkowa 420 m2
 2. Budynek serwisu naprawczego pow. użytkowa 310 m2
 3. Budynek socjalno-biurowy pow. użytkowa 210 m2
 4. Budynek blacharni pow. użytkowa 440 m2
 5. Budynek lakierni pow. użytkowa 200 m2
 6. Myjnia samochodowa  72 m2
 7. Drogi wewnętrzne utwardzone
 8. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna,  teletechniczna.

9.       Stacja kontroli pojazdów i przeglądów technicznych


Zgodnie z KW BY1I/00020303/4 oraz BY1I/00066814/3 użytkownikiem wieczystym działki gruntowej 28/20 o pow. 5132m2 oraz działki gruntowej 28/17 o pow. 1029m2 jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Grunt jest własnością Miasta Inowrocław. Nieruchomość w dniu sprzedaży wolna od obciążeń prawami osób trzecich. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z

Bydgoskimi Domem Aukcyjnym Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871


MAPKA

PREZENTACJA OBIEKTU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Bydgoskiej 41, 89-200 Szubin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, miasto Bydgoszcz , powiat bydgoski, o łącznej pow. 819m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 65. Całość obejmuje działkę o nr geodezyjnym 145/3 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW. nr BY1B/00016202/8

 

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Budynek mieszkalny
 2. Powierzchnia użytkowa w budynku lokali mieszkalnych : 330m2
 3. Powierzchnia zabudowy 233m2
 4. Kubatura budynku 1.841m3
 5. Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny rok budowy 1920
 6. Budynek murowany z cegły ceramicznej, stropy drewniane,
 7. Sieci: wodociągowa ,kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.
 8. Dzielnica - CENTRUM - mieszkaniowo-handlowa.
 9. Stan techniczny: wymaga remontu.

 

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Skrzetusko - Łużycka" w Bydgoszczy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr LXV/995/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Teren objęty działką ma ustaloną funkcję zapisaną symbolem 34/MW/U tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , zabudowy usługowej.

Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 799 073 423

e-mail:  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

MAPKA

OPIS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Zapraszam do inwestycji dla nieruchomości, która znajduje się w mieście Grudziądz. Propozycja zakupu nieruchomości dotyczy kamienicy usytuowanej w samym centrum miasta.

Grudziądz to 100 tysięczne miasto położone w odległości 110 km od Trójmiasta i 60 km od Torunia z którymi połączone jest autostradą A1w kierunku północnym (Gdańsk) oraz w południowym (Łódź), a także lub drogą krajową 91. Grudziądz leży też na trasie drogi numer 16 Bydgoszcz - Olsztyn i drogi numer 55 Toruń - Malbork - Nowy Dwór Gdański.

Kamienica zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta w granicach średniowiecznych murów miejskich, w sąsiedztwie Rynku miejskiego i w bliskiej odległości od rzeki Wisły i zabytkowych Spichrzów. Nieruchomość znajduje się na terenie posesji przy ulicy Kościelnej 31 (działka 32 i 33 obręb 045). Budynek posiada cztery kondygnacje o powierzchni 95m2 każda, i jest w połowie podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa w całości wynosi 430 m2.

Istnieje możliwość rozbudowy i powiększenia parteru o następne 100m2 - uzgodnione z konserwatorem zabytków. Na działce jest miejsce na miejsca parkingowe ze swobodnym dojazdem do ul. Zamkowej.

Nieruchomość posiada zgodę konserwatora zabytków na usytuowanie ogrodu na dachu budynku, całkowicie nową aranżację wnętrz na wszystkich kondygnacjach, oraz możliwość zabudowy terenu od strony zachodniej.

Kamienica posiada wszystkie przyłącza i jest wolna od lokatorów. Wygodna dostępność do komunikacji miejskiej, miejsca parkingowe w pobliżu kamienicy.

Nieruchomość może pełnić funkcję lokali mieszkaniowych bądź też biurowych.

Obiekt mógłby również spełniać funkcję gastronomiczną lub hotelarską.

 

Bydgoski  Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  Zamość, ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin

Rejestracja:  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy  KRS  0000364737

NIP: 953 -261-68-06    REGON: 340804117

Kapitał  zakładowy:  75.000,00 zł

OFERTA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA INWESTYCYJNA -

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT ZA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Zapraszam do inwestycji developerskiej w mieście Grudziądz. Propozycja zakupu nieruchomości dotyczy najpiękniej położonego gruntu na bulwarze nadwiślanym.  W roku 2008 został oddany do użytku odcinek autostrady A1 ze Swarożyna do podgrudziądzkich Nowych Marz, co usprawniło komunikację w kierunku Trójmiasta. Natomiast w 2012 roku otwarto węzeł autostradowy, dzięki któremu Grudziądz zyskał bezpośrednie połączenie z autostradą w kierunku północnym (Gdańsk) oraz w południowym (Toruń)

SPRZEDAŻ:

Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 5.648m2,zabudowanej budynkiem o powierzchni 6.501m2 położonej w Grudziądzu przy ul. Rybackiej 14. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 69/4 w obrębie 0048-048 dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1U/00027878/1.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym  Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871

OFERTA

PREZENTACJA