iq business

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA
Bydgoski Dom Aukcyjny już po raz trzeci przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski. 
Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE"

RAUT charytatywny na "DARZE POMORZA"

na rzecz Julki Biernackiej.
Licytację  poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 

 

"Profile" - 60 lat na rynku - ogłoszenia Bydgoskiego Domu Aukcyjnego w każdym wydaniu magazynu!

ZOBACZ AKTUALNE PRZETARGI

 

PRZETARGI ORGANIZOWANE PRZEZ BDA :

 

 

ZHP, NORDIC HOMES, KPEC, BELMA, BUDOPOL, HURTOSTAL, HUTA TUR, ORTIS,  I WIELU INNYCH.... DOŁĄCZ I TY !

Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

W dniu 19.06.2013 w Hotelu Holiday Inn

w Bydgoszczy odbyło się wydarzenie

Bydgoszcz Antique Showcase

które poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 


[Więcej]

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA po raz 3

Bydgoski Dom Aukcyjny przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski.

Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE" .


[Więcej]


Czytaj więcej
AKTUALNE PRZETARGI

 

 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

jako prowadzący przetarg w imieniu i na rzecz

Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000007411,

NIP: 525-00-10-982, kapitał zakładowy 115.000.000 złotych

OBWIESZCZENIE

O PRZETARGU W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NR ZAD/1/2015

na sprzedaż składników aktywów trwałych, w postaci 310 sztuk samochodów, stanowiących własność Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.02.2007 r. w sprawie określenia sposobu
i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą
w wyniku komercjalizacji (Dz. U. Nr 27, poz. 177 ze zm.),

Sprzedawca, prowadzący przetarg: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa.

Miejsce i termin przetargu:

Licytacja 310 szt. samochodów odbędzie się
w dniu 11.03.2015 r., od godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 266, na terenie Oddziału Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Oddział Wyścigi Konne Warszawa - Służewiec

Przedmiot przetargu można oglądać w Warszawie, przy ul. Puławskiej 266, na terenie Oddziału Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Oddział Wyścigi Konne Warszawa - Służewiec, w terminie 17.02.2015 – 25.02.2015 r. w godz. 10:00 – 13:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie – tel. 513-001-081 lub (22) 518-24-60.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 310 sztuk samochodów osobowych i osobowo - dostawczych.

Cena wywoławcza brutto wynosi: 3 600 000 pln

Kwota wadium 360 000 pln brutto

- postąpienie wynosi: 1 % kwoty wywoławczej tj. 36 000 pln brutto

Wadium należy wnieść w gotówce na rachunek bankowy Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., prowadzony w Banku PKO BP S.A. Warszawa nr rachunku bankowego: 48 1020 1042 0000 8902 0014 8270 z dopiskiem „Wadium w przetargu ustnym ZAD/1/2015, przy czym za datę wniesienia wadium uważa się datę uznania kwotą wadium rachunku bankowego Sprzedającego, w terminie najpóźniej do dnia 27.02.2015 r.

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty,

 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 • Wpłacenie wadium,
 • Akceptacja warunków przetargu, zapoznanie się ze stanem technicznym pojazdów i jego akceptacja.
 • Przedłożenie Licytatorowi: dowodu tożsamości, a przypadku podmiotu gospodarczego aktualnego odpisu z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej lub CEiDG oraz upoważnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w przetargu, oświadczenie czy oferent występuje w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych pozostających we współwłasności małżeńskiej).

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta i zaoferowanie ceny nabycia w wysokości równej cenie wywoławczej.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od daty zakończenia licytacji ustnej, w przeciwnym razie traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium. Umowa sprzedaży samochodu zostanie sporządzona po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedającego.

O wyborze oferty zadecyduje najwyższa zaoferowana cena.

Sprzedający w przypadku zbywania samochodów, podmiotom nie będącym konsumentami, nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych pojazdów, wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za ich wady fizyczne.

Sprzedający nie ponosi kosztów przybycia oferentów.

Obwieszczenie wraz z wykazem samochodów przeznaczonych do licytacji dostępne jest na stronie internetowej Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.: www.totalizator.pl (w zakładce przetargi) oraz na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa: www.msp.gov.pl (w zakładce aktywa na sprzedaż).

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można zasięgnąć pod tel. (22) 518-24-60, (0) 513-001-081.

SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYNY

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Aleja Niepodległości 2; 64-920 Piła, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową „80”, posiadająca NIP: 764-14-46-532 oraz REGON: 570247070

oraz działający w jej imieniu i na jej rzecz

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

ZAPRASZA DO SKŁĄDANIA OFERT

prawa własności zabudowanej nieruchomości, będącej własnością Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, o łącznej powierzchni zabudowy 927,90 m2 , powierzchni użytkowej 1.874,60 m2 , kubaturze 10.800,00 m3 położonej w województwie Wielkopolskim powiecie Pilskim, gm. Piła, obrębie Piła 18, przy ul. Sikorskiego 9.

za kwotę : 2.500.000, 00 zł. netto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych netto)

 • Całość oferty obejmuje działkę o numerze geodezyjnym: 84/6 i 84/4 , dla których Sąd Rejonowy w Pile Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  KW PO 1 I/00006933/8
 • Na podstawie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru śródmiejskiego uchwalonego uchwałą nr XL VI/551/06 Rady Miasta Pily z dnia 28 lutego 2006r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 64 poz. 1638 z dnia 5 maja 2006r. działki 84/4 i 84/6 oznaczone są symbolami odpowiednio U 1 i U – co oznacza teren zabudowy usługowe

Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym

nr tel. +48 500 10 38 71


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP

Nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem budynków o charakterze gastronomiczno-turystyczno- hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Starogardzki, gmina Zblewo, objętej księgą wieczystą GW1A/00011819/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0.8394 ha w tym jako działka nr 850/1oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,3117 ha; nr dz. 850/2 KW 53116 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 0016 Zblewo.

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Hotel Główny B pow. 1582 m2 ; 28 pokoi; sala balowa 370m2;zaplecze kuchenne
 2. Hotel  C  murowany obłożony drewnem pow. 1261,3 m2 -  13 pokoi; 2 sale konferencyjne każda po 131,4m2; SOLNA GROTA klub bar 144,2m2 ;  2 apartamenty na poddaszu każdy 72m2
 3. Hotel "Klinkier A" o pow. 240m2; 7 pokoi na 15 osób.
 4. Teren Rezydencja Solna ok.4000m2 : basen solankowy w ogrodzie-(Salt water chlorination) 6.5m X 13m; kort pełno- wymiarowy; plac zabaw ; staw rybny 1000m2 ;grill pod strzechą na 250 osób; toalety; bar piwny; granitowy stół z ladą chłodniczą.
 5. Dwa domki kryte strzechą każdy o pow.72m2 z tarasami i balkonem.
 6. Sieci: wodociągowa+ studnia głębinowa, kanalizacja podłączona do oczyszczalni gminnej, ogrzewanie własne -węglowe, olejowe, pompa ciepła, klimatyzacja ,hydranty ppoż, Wi-Fi ,telewizja satelitarna. Obiekt monitorowany.

UWAGA

KOMPLEKS MOŻE PRZYJĄĆ 500 osób i przenocować ok. 200 osób.

Mapy historyczne wskazują możliwe źródła wód gootermalnych.


Zgodnie z  KW nr GW1A/00011819/1 właścicielem nieruchomości gruntowej 0.8394 ha, nr działki 850/1 oraz prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,3117 ha; nr dz. 850/2 KW 53116   jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Nieruchomości nie są obciążona prawami osób trzecich.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

7 899 000,00 zł

(słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

OFERTA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Starogardzki, gmina Zblewo przy drodze krajowej nr 22 (BERLINKA) objętej księgą wieczystą GW1A/00016744/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0.14 ha w tym jako działka nr 858 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 0016 Zblewo.

W skład nieruchomości wchodzi:


 1. Budynek 2 kondygnacyjny 1.200m2 z pełnym podpiwniczeniem 330m2.
 2. Hotel  na 35 osób  - 15 pokoi + 2 apartamenty.
 3. Atrakcyjnie położony wzdłuż drogi nr 22 BERLINKA
 4. Restauracja 190 m2 pomieści 80 osób.
 5. Zaplecze kuchenne 130m2.
 6. Parking,  car port jednostanowiskowy. Zatoki postojowe dla 4 samochodów ciężarowych.
 7. Trzy garaże + warsztacik w budynku
 8. Budynek posiada dodatkowo część mieszkalną 160m2.
 9. Ogród zimowy patio w restauracji.
 10. Budynek posiada: kotłownie z dwoma systemami grzewczymi + 6 paneli solarnych do ogrzewania wody użytkowej, własny agregat 70KW,własne ujęcie wody głębinowej, przyłącza wodno - kanalizacyjne podłączone do wiejskiej oczyszczalni, antena satelitarna, Wi-Fi, monitoring.
 11. System rezerwacji hotelowej.
 12. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna i ppoż

Zgodnie z  KW nr GW1A/00016744/9 właścicielem nieruchomości gruntowej 0.14 ha, nr działki 858  jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

Cena nieruchomości wynosi

2 999.000,00 zł

(słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

OFERTA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Bydgoskiej 41, 89-200 Szubin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, miasto Bydgoszcz , powiat bydgoski, o łącznej pow. 819m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 65. Całość obejmuje działkę o nr geodezyjnym 145/3 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW. nr BY1B/00016202/8

 

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Budynek mieszkalny
 2. Powierzchnia użytkowa w budynku lokali mieszkalnych : 330m2
 3. Powierzchnia zabudowy 233m2
 4. Kubatura budynku 1.841m3
 5. Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny rok budowy 1920
 6. Budynek murowany z cegły ceramicznej, stropy drewniane,
 7. Sieci: wodociągowa ,kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.
 8. Dzielnica - CENTRUM - mieszkaniowo-handlowa.
 9. Stan techniczny: wymaga remontu.

 


Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Skrzetusko - Łużycka" w Bydgoszczy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr LXV/995/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Teren objęty działką ma ustaloną funkcję zapisaną symbolem 34/MW/U tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , zabudowy usługowej.

 

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

495.000,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Podatek VAT nie obowiązuje

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 103 871

e-mail:  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

UCHWAŁA NR LXV/995/10

RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skrzetusko - Łużycka" w Bydgoszczy.

UCHWAŁA RADY MIASTA

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE MIASTA

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Gdański, gmina Pruszcz Gdański przy ul. Chopina 28, objętej księgą wieczystą GD1G/00154064/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 1228 m2 w tym jako działka nr 49/3 obszar 594m2 oraz działka nr 49/6 obszaru 634m2 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 12.

 

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Budynek 4 kondygnacyjny z kondygnacją podziemną.
 2. Hotel  -pokoje hotelowe - 61
 3. Atrakcyjnie położony wzdłuż drogi miejskiej.
 4. Budynek posiada własną kotłownie z 2 kotłami kondensacyjnymi.
 5. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna i ppoż

LOKALIZACJA - nieopodal autostrady A1 oraz obwodnicy gdańskiej.

HOTEL z bardzo dobrą rentownością i wysokim "obłożeniem".

Budynek o pow. zabudowy 582,40m2, pow. użytkowej 2 224,70 m2 , kubatura 9 989,08m3 .

Zgodnie z GD1G/00154064/3 użytkownikiem wieczystym działki gruntowej 49/3 oraz 49/6 o pow. łącznej  1228 m2 do dnia 05.12.2089 r. jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Grunt jest własnością Starosty Powiatu Gdańskiego jako przedstawiciela Skarbu Państwa. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego teren objęty działkami oznaczony 1.MW.U to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowo centrotwórcza (w rozumieniu planu) o charakterze śródmiejskim.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

12 950.000,00 zł brutto

(słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100 brutto)

 

Wadium wynosi: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy  złotych 00/100).

Postąpienie wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych 00/100).

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015 r. o godz. 1200 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 28 w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.

 

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Hotel Chopin ” w terminie do 28 stycznia 2015r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 marca 2015 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej  oraz  Regulamin Przetargu :

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

REGULAMIN


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

"ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

 

Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo BDA) działając w imieniu i na rzecz swego klienta i z jego pełnomocnictwa tj. właścicieli składa propozycję zakupu nieruchomości położonej w Gdańsku Płoniach, o łącznym obszarze 91.166 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr  GD1G/00014365/0 oraz GD1G/00020333/2.

Działka opisana w KW nr  GD1G/00014365/0 posiada nr 252/4 o pow. 6,6484ha.

Działka opisana w KW nr  GD1G/00020333/2 posiada nr 251/2 o pow. 2,4682ha.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w Gdańsku Płoniach.

OPIS NIERUCHOMOŚCI: Działki położone na płaskim terenie w kształcie nieregularnym, niezabudowane. Dostęp działek do drogi publicznej zapewniają; nieurządzona droga prostopadła do ul. Naftowej, wzdłuż rowu melioracyjnego, wydzielona działka droga o szerokości 4m , działka nr 252/2 biegnąca od ul. Naftowej do południowej granicy działek od strony północnej, drogą projektowaną po południowej stronie nasypu od drogi zakładu ELCOM.

FUNKCJA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: Zgodnie z ustaleniami MPZP Gdańsk - Płonia w rejonie ulicy Naftowa, Benzynowa i Płońska - Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr L/1721/06 z dnia 17.04.2006 (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego Nr 77, poz. 1592) przedmiotowe działki leżą w strefie produkcyjno- usługowej.

WYPOSAŻENIE TECHNICZNE: Przez działkę przebiega linia energetyczna niskiego napięcia, Woda z istniejącej sieci wodociągowej , biegnącej po zachodniej stronie nasypu przy granicy działki.

PROPOZYCJA CENY

8.900.000 złotych - (osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do dnia 20 grudnia 2014 na adres : Bydgoski Dom Aukcyjny SP. z o.o.

e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 1

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 2

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 3

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 4

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 5

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 6

UMIEJSCOWIENIE OBIEKTU 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 229 m2 położonej w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 20. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 200 , dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  T01T/00000416/9.

Zabudowę stanowią następujące obiekty:

1.Kamienica mieszkalno

4  kondygnacyjna  -  606,70 m2

2. Oficyna  warsztatowo-magazynowa - 105,10 m2 z możliwością rozbudowy

Na parterze od strony Rynku z  wieloletnią tradycją funkcjonowania - sklep mięsny !

Nieruchomość położona jest ulicy miejskiej Starego Miasta , które stanowi centrum handlowo-administracyjne miasta

cena 2 500 000,00 zł netto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych netto),

Dla nieruchomości nie ustalono ogólnego przestrzennego planu zagospodarowania. Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia przedmiotowa nieruchomość położona w historycznym zespole urbanistycznym.

Nieruchomość  można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Prezentacja sklepu