iq business

W dniu 19 czerwca 2013 w Hotelu Holiday Inn

w Bydgoszczy odbyło się wydarzenie

Bydgoszcz Antique Showcase,

które poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA
Bydgoski Dom Aukcyjny już po raz trzeci przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski. 
Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE"

RAUT charytatywny na "DARZE POMORZA"

na rzecz Julki Biernackiej.
Licytację  poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 

 

"Profile" - 58 lat na rynku - ogłoszenia Bydgoskiego Domu Aukcyjnego w każdym wydaniu magazynu!

ZOBACZ AKTUALNE PRZETARGI

 

PRZETARGI ORGANIZOWANE PRZEZ BDA :

 

 

ZHP, NORDIC HOMES, KPEC, BELMA, BUDOPOL, HURTOSTAL, HUTA TUR, ORTIS,  I WIELU INNYCH.... DOŁĄCZ I TY !


Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

W dniu 19.06.2013 w Hotelu Holiday Inn

w Bydgoszczy odbyło się wydarzenie

Bydgoszcz Antique Showcase

które poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 


[Więcej]

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA po raz 3

Bydgoski Dom Aukcyjny przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski.

Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE" .


[Więcej]


Czytaj więcej
AKTUALNE PRZETARGI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 działając w imieniu i na rzecz swego klienta

OGŁASZA

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

Prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 229 m2 położonej w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 20 Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 200 , dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  T01T/00000416/9.

Zabudowę stanowią następujące obiekty:


1.Kamienica mieszkalno użytkowa 4 kondygnacyjna - 606,70 m2

2. Oficyna  warsztatowo-magazynowa - 105,10 m2

 

Nieruchomość położona jest ulicy miejskiej Starego Miasta, które stanowi centrum handlowo-administracyjne miasta

za kwotę wywoławczą 2 500 000  zł netto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych netto),

wadium wynosi 50 000,00 zł, postąpienie wynosi 5 000,00 zł

Dla nieruchomości nie ustalono ogólnego przestrzennego planu zagospodarowania. Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia przedmiotowa nieruchomość położona w historycznym zespole urbanistycznym.

 

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 16 września 2014r. o godz. 1200 na terenie wystawianej do sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę netto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy w BZWBK nr 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Toruń-Rynek Nowomiejski ” w terminie do 12 września 2014 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 1. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny powiększonej o doliczoną zgodnie z przepisami kwotę podatku VAT najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego oraz nie później niż do dnia 30.12.2014 r. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. W takim przypadku kwota wadium traktowana jest jako kwota netto.

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 grudnia 2014 r. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dniach 21-22.09.2012r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej  www.bydgoskidomaukcyjny.pl.

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu.

 

OGŁOSZENIE PEŁNA TREŚĆ

REGULAMIN PRZETARGU

OGŁOSZENIE PRASOWE

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hotelowym, położonej w województwie pomorskim, powiat Gdański, gmina Pruszcz Gdański przy ul. Chopina 28, objętej księgą wieczystą GW1G/00154064/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 1228 m2 w tym jako działka nr 49/3 obszar 594m2 oraz działka nr 49/6 obszaru 634m2 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 12.

 

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Budynek 4 kondygnacyjny z kondygnacją podziemną.
 2. Hotel  -  61 pokoi.
 3. Atrakcyjnie położony wzdłuż drogi miejskiej.
 4. Budynek posiada własną kotłownie z 2 kotłami kondensacyjnymi.
 5. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna i ppoż.

 

Budynek o pow. zabudowy 582,40m2, pow. użytkowej 2 224,70 m2 , kubatura 9 989,08m3 .

Zgodnie z GW1G/00154064/3 użytkownikiem wieczystym działki gruntowej 49/3 oraz 49/6 o pow. łącznej  1228 m2 do dnia 05.12.2089 r. jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Grunt jest własnością Starosty Powiatu Gdańskiego jako przedstawiciela Skarbu Państwa.. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego teren objęty działkami oznaczony 1.MW.U to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowo centrotwórcza (w rozumieniu planu) o charakterze śródmiejskim.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

13 950.000,00 zł brutto

(słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100 brutto)

 

Wadium wynosi: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy  złotych 00/100).

Postąpienie wynosi: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych 00/100).

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz. 1200 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 28 w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.

 

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Hotel Chopin ” w terminie do 27 sierpnia 2014r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 października 2014 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej  oraz  Regulamin Przetargu :

Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

OGŁOSZENIE PEŁNA TREŚĆ

OBWIESZCZENIE

REGULAMIN

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP

Nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w m. Gdańsk, w dzielnicy Wrzeszcz, przy ulicy Kościuszki 2a. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się bezpośrednio w sąsiedztwie skrzyżowania tej ulicy z Aleją Grunwaldzką, vis a vis centrum handlowego "GALERIA BAŁTYCKA". Zgodnie z zapisem operatu ewidencji gruntów stanowią go położone w jednostce ewidencyjnej m. Gdańsk , w obrębie nr 32, arkusz mapy 3, dwie wydzielone geodezyjnie połączone ze sobą działki o nr 163/8 i 167/7 , obszaru 1.244m2 i 363m2 - łącznego obszaru 1.607m2. Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr GD1G/00080430/0 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ.

W skład nieruchomości wchodzą:


Budynek: 532,65m2

pow. ogólna: 913,9 m2

pow. użytkowa:    895,3 m2

kubatura: 2 129,0 m3

Sieci: energetyczna, teletechniczna, gazowa, wodociągowa, przyłącze kanalizacji, sanitarnej i deszczowej.

 

Proponowana minimalna cena nieruchomości wynosi 3.990.000,00 zł

Prowadzącym procedurę "zaproszenia do składania ofert" jest BDA   - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o. a  otwarcie   złożonych   ofert odbędzie się w dniu 26 września  2014r.o   godz.1200 w Gdańsku ul. Kościuszki 2a

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2014 r. do godz.1200 na adres: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.      ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin - Zamość; lub e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

Nieruchomość  można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania zaproszenia bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje na stronie www.bydgoskidomaukcyjny.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działający w imieniu i na rzecz swojego klienta

OGŁASZAJA

DRUGI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości położonej w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Sierakowice .Obręb ewidencyjny ZAŁAKOWO. Sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej położonej w wsi Załakowo. Całość obejmuje działki o numerze  geodezyjnym 491/6 o pow. 0.0994 ha, 491/7 o pow.0.0995 ha, 491/11 o pow.0,0912 ha, 491/13 o pow.0,0911 ha,491/14 o pow. 0,1247 ha,491/17 o pow. 0,0890 ha. 491/20  o pow.0,0885 ha dla których Sąd Rejonowy V  Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 11463

Dla działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowa-nia przestrzennego.

 

Działki ewidencyjne nr  znajdują się w granicach ustalenia o symbolu MN i stanowią teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Media: wodociąg i kanalizacja gminna

Zasilanie: energetyczne ziemne

Dojazd: 150 m od drogi powiatowej ,Sierakowice 6 km ,Lębork 18 km ,Trójmiasto 65 km, Słupsk 50km.

Uwarunkowania: zabudowa działki do 200m2

UWAGA !

Zostały złożone wnioski do PWIK w Sierakowicach o podłączeniach do kanalizacji i doprowadzenia wody na poszczególne działki .

Złożono wnioski do ENERGA - Kartuzy (doprowadzenie kabla zasilającego oraz montaż skrzynek energetycznych na poszczególnych działkach  - przy kosztach ok. 2 tyś zł skrzynka).

 

Pozycje przetargowe wg  kolejności sprzedaży licytacyjnej:

 

 

Lp.

Numer  działki

Cena wywoławcza

Wadium

Minimalne postąpienie

1

491/6

59.640 zł

3.000 zł

300 zł

2

491/7

59.640 zł

3.000 zł

300 zł

3

491/8

69.580 zł

sprzedane

4

491/11

72.800 zł

4.000 zł

400 zł

5

491/12

63.700 zł

-

sprzedane

6

491/13

54.600 zł

3.000 zł

300 zł

7

491/14

74.940 zł

4.000 zł

400 zł

8

491/17

62.160 zł

5.000 zł

500 zł

9

491/20

62.160 zł

5.000 zł

500 zł

 

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2014r. o godz. 1200 na terenie  szkoły podstawowej w Załakowie

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Załakowo dz. nr ...... ” w terminie do21 sierpnia 2014r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Domu Aukcyjnego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz prowadzącego przetarg, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż 30 dni po przeprowadzonym pozytywnie przetargu. Przekazanie i wydanie nieruchomości nastąpi po zapłacie pełnej wylicytowanej ceny zakupu po podpisaniu aktu notarialnego w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej  www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu.

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

OGŁOSZENIE PRASOWE

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działający w imieniu i na rzecz swojego klienta

 

OGŁASZAJA

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0.6827 ha położonej w Ząbrowo , gm. Gościno. Całość obejmuje działkę o numerze  geodezyjnym 124/2 i 124/3 dla których Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00021129/8

 

ZA ŁĄCZNĄ KWOTE WYWOŁAWCZĄ

399 000, 00 ZŁ

(trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

Ustala się dla wszystkich działek, łączną wysokość wadium  w wysokości 30.000 zł

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2014r. o godz. 1400 w miejscowości Zblewo hotel GRAMBURG

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Ząbrowo” w terminie do 20 sierpnia 2014r. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż 30 dni po przeprowadzonym pozytywnie przetargu. Przekazanie i wydanie nieruchomości nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejszy przetarg ustny (licytacja) objęty jest pełną treścią ogłoszenia wraz z regulaminem dostępnym na stronie internetowej  www.bydgoskidomaukcyjny.pl,

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu.

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

OGŁOSZENIE PRASOWE

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg) działając w imieniu i na rzecz swego klienta

Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” S.A. z siedzibą przy ul. Fordońska 154, 85-752 Bydgoszcz, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000143161
o kapitale zakładowym 1 312 500zł, opłaconym w całości, posiadającym numer REGON: 090480375, numer identyfikacji podatkowej NIP: 554 10 00 209

 

O G Ł A S Z A

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETAG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

Pozycja przetargowa nr 1

 • Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 1.151m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej, Portowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4/3 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00066027/2.

Na w/w nieruchomości znajdują się tory klejowe i elementy rampy.

Cena wywoławcza: 173.000 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) netto.    ( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług)

 • Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 2.652m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Portowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4/6 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00066027/2

Na w/w nieruchomości znajdują się tory klejowe i elementy rampy.

Cena wywoławcza: 413.000 złotych (słownie: czterysta trzynaście tysięcy złotych) netto.                      ( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług)

 • Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 88m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Portowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 9 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00065103/2

Na w/w nieruchomości znajdują się tory klejowe.

Cena wywoławcza: 13.000 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych) netto.                         ( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług)

UWAGA :

Sprzedający zastrzega sobie prawo tylko do sprzedaży łącznej za cenę wywoławczą 599.000,00 złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto.


Przedmiot sprzedaży składa się z 3 działek ewidencyjnych bezpośrednio graniczących ze sobą:

-działka niezabudowana nr 4/3 o powierzchni 1.151m2 KW BY1B/00066027/2

-działka niezabudowana nr 4/6 o powierzchni 2.652m2 KW BY1B/00066027/2

-działka niezabudowana nr 9 o powierzchni 88m2 KW BY1B/00065103/2

 

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości w pozycji przetargowej nr 1 wynosi 599.000,00 zł  (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy złotych 00/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 5.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

Pozycja przetargowa nr 2

v  Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 13.276m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 3/1 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00071964/0.

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości w pozycji przetargowej nr 2 wynosi 1.991.400,00 zł  (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta  złotych 00/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 5.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

Pozycja przetargowa nr 3

v  Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 3.274m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 2 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00067273/8.

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości w pozycji przetargowej nr 3 wynosi 491.100,00 zł  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 3.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

Pozycja przetargowa nr 4

v  Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 820m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej, Portowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4/12 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00066027/2.

Cena wywoławcza dla w/w nieruchomości w pozycji przetargowej nr 4 wynosi 123.000,00 zł  (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące  złotych 00/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 5.000,00 zł (słownie: 5 tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 1.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

Pozycja przetargowa nr 5

v  Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 20.696m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4/10 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00066027/2.

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości w pozycji przetargowej nr 5 wynosi 3.104.400,00 zł  (słownie: trzy miliony sto cztery tysiące czterysta złotych 00/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 5.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

Pozycja przetargowa nr 6

v  Prawa własności, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 24.896m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 4/13 obręb 228 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00066027/2.

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości w pozycji przetargowej nr 6 wynosi 2.800.000,00 zł  (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych 0/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 5.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

Zakłady Sklejek "Sklejka-Multi" S.A. informują, że prawo pierwokupu posiada Gmina Bydgoszcz, w związku z tym zawierane umowy kupna-sprzedaży będą miały charakter warunkowy.

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o.  a licytacja odbędzie się w dniu 31 lipca 2014r. o godz. 1100 w siedzibie Spółki Bydgoskie Zakłady Sklejek w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 154, 85-752 Bydgoszcz, w wyznaczonej i oznakowanej sali przetargowej.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek Bydgoskich Zakładów Sklejek " SKLEJKA-MULTI" S.A., nr konta bankowego: Raiffeisen Bank Polska S.A. 22 1750 1051 0000 0000 0532 5676 z dopiskiem „Przetarg Sklejka  pozycja...... ” w terminie do 29 lipca 2014r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Bydgoskich Zakładów Sklejek " SKLEJKA-MULTI" S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz Bydgoskich Zakładów Sklejek " SKLEJKA-MULTI" S.A jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa własności w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 września 2014 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskimi Zakładami Sklejek „Sklejka-Multi” S.A tel. +48 52 342 05 00

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wad prawnych i fizycznych nieruchomości.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Bydgoski Zakład Sklejek „Sklejka-Multi” S.A ul. Fordońska 154 w Bydgoszczy, nr telefonu tel. +48 52 342 05 00 Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest  na stronie internetowej  www.sklejka.pl, www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej  oraz  Regulamin Przetargu: Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

Bydgoskie Zakłady Sklejek „Sklejka-Multi” S.A w Bydgoszczy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE PEŁNA TREŚĆ

REGULAMIN PRZETARGU

MAPKA GEODEZYJNA

MAPKA GEODEZYJNA 2

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w mieście Szubin powiat Nakło nad Notecią woj. kujawsko-pomorskie, przy ul. Wiewiórowskiego nr.2 na terenie osiedlu domów wielorodzinnych. Lokal usytuowany na I piętrze budynku 3 kondygnacyjnego. Budynek położony na działce nr 1724/8 dla której Sąd Rejonowy w Szubinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW. nr BY1U/00009452/1.

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Lokal mieszkalny
 2. Powierzchnia użytkowa w budynku lokalu mieszkalnego : 71,34m2
 3. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju.
 4. Budynek jest podpiwniczony - lokal posiada przynależną piwnicę.
 5. Budynek mieszkalny, trzykondygnacyjny rok budowy lata 40 ubiegłego wieku.
 6. Budynek murowany z cegły ceramicznej, ocieplony, pomalowany.
 7. Sieci: wodociągowa ,kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, centralne ogrzewanie.
 8. Lokal wyremontowany 2 lata temu  -wysoki standard wykończenia znacznie przewyższający ogólnie dostępne na rynku propozycje..

 

Przedmiotowa nieruchomość położona na terenie osiedla domów wielorodzinnych w części północnej miasta. Obok budynku parking.

Cena wywoławcza wynosi

250.000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Warunkiem przystąpienia do w/w procedury jest złożenie ofert zakupu w terminie do dnia 20 czerwca 2014 r.

Koszty zawarcia umowy zakupu/sprzedaży lokalu ponosi nabywca.

Lokal można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym

nr tel. +48 500 103 871

Organizator w/w procedury zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia "Zaproszenia" bez podania przyczyny.

Dokumentacja fotograficzna opublikowana jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl . Pytania prosimy kierować na email: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA

PREZENTACJA OBIEKTU

OBWIESZCZENIE