iq business

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA
Bydgoski Dom Aukcyjny Już po Raz Trzeci przeprowadził licytację na Rzecz Wsparcia Polska Specjalnej Troski.
Tym Razem na Rzecz Stowarzyszenia " Dlaczego nie "

RAUT charytatywny na "DARZE POMORZA"

na Rzecz Julki Biernackiej.
Licytację poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 

 

"Profil" - 60 Lat na rynku - Domu Aukcyjnego w każdym Notowania Bydgoskiego wydaniu magazynu!

Aktualne przetargi zobacz

 

Przetargi ORGANIZOWANE PRZEZ BDA:

 

 

ZHP, Nordic Homes, KPEC, BELMA, BUDOPOL, HURTOSTAL, HUTA TUR, Ortis, ja Wieluniu INNYCH .... Dołącz i Ty!

Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

W dniu 19.06.2013 w Hotelu Holiday Inn

w Bydgoszczy odbyło się wydarzenie

Bydgoszcz Antique Showcase

które poprowadził Bydgoski Dom Aukcyjny

 


[Więcej]

Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA po raz 3

Bydgoski Dom Aukcyjny przeprowadził licytację na rzecz wsparcia dzieci specjalnej troski.

Tym razem na rzecz Stowarzyszenia "DLACZEGO NIE" .


[Więcej]


Czytaj więcej
AKTUALNE PRZETARGI

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Bydgoskiej 41, 89-200 Szubin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

OGŁASZA

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

Nieruchomości zabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, miasto i powiat Inowrocław przy ul. Szosa Bydgoska 20,objętej księgą wieczystą BY1I/00020303/4 dla dz. nr 28/20 o pow. 5132m2 oraz BY1I/00066814/3 dla dz. nr 28/17 o pow. 1029m2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 6.161 m2 oznaczonego jako działka gruntowa o nr ewidencyjnym 040701_1 w obrębie 1 Inowrocław.

W skład nieruchomości wchodzą:

 1. Budynek jednokondygnacyjny salonu samochodowego  pow. użytkowa 420 m2
 2. Budynek serwisu naprawczego pow. użytkowa 310 m2
 3. Budynek socjalno-biurowy pow. użytkowa 210 m2
 4. Budynek blacharni pow. użytkowa 440 m2
 5. Budynek lakierni pow. użytkowa 200 m2
 6. Myjnia samochodowa  72 m2
 7. Drogi wewnętrzne utwardzone
 8. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna,  teletechniczna.

Zgodnie z KW BY1I/00020303/4 oraz BY1I/00066814/3 użytkownikiem wieczystym działki gruntowej 28/20 o pow. 5132m2 oraz działki gruntowej 28/17 o pow. 1029m2 jest organizator przetargu, w którego imieniu oraz na jego rzecz działa Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Grunt jest własnością Miasta Inowrocław. Nieruchomość w dniu sprzedaży wolna od obciążeń prawami osób trzecich. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

3.200.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych 0/100 brutto)

Wadium wynosi: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100). Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski Dom Aukcyjny Spółka z o. o. a licytacja odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015r. o godz. 1100 w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36,  85-109 Bydgoszcz, w wyznaczonej i oznakowanej sali.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „AUTEX- Inowrocław ” w terminie do 05 czerwca 2015r.Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Warunki procedury zawarte są w REGULAMINIE publikowanym na stronie: www.bydgoskidomaukcyjny.pl Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wad prawnych i fizycznych nieruchomości. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia procedury na każdym etapie bez podania przyczyny. Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskimi Domem Aukcyjnym Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871 Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest  na stronie internetowej  www.bydgoskidomaukcyjny.pl Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w przetargu.

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

PREZENTACJA OBIEKTU

MAPKA POGLĄDOWA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Bydgoskiej 41, 89-200 Szubin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący procedurę)

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

OGŁASZA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ:

Nieruchomości zabudowanej, położonej w województwie dolnośląskim, miasto i powiat Jelenia Góra przy ul. Karola Miarki 50 ,objętej księgą wieczystą JG1J/00063343/3 oraz JG1J/00060918/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej wraz z obiektem przemysłowym o łącznej powierzchni 1.353,56 m2 oraz grunty 0,4267 ha oznaczonego jako tereny przemysłowe na działkach o nr 515/19 o pow. 0.1927 ha oraz 515/76 o pow. 0.2340 ha o nr ewidencyjnym 026101_1, M.Jelenia Góra w obrębie 0020 Jelenia Góra 3.

W skład nieruchomości wchodzą:

 1. Budynek o pow. zabudowy 1.353,56m2
 2. Drogi wewnętrzne utwardzone
 3. Ogrodzenie
 4. Na piętrze mieszkanie służbowe
 5. Sieci: wodociągowa kanalizacyjna, energetyczna.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Proponowana minimalna cena netto dla nieruchomości wynosi

2.500.000 zł słownie ( dwa miliony pięćset tysięcy złotych )

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oferty na adres Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o. ul. Bydgoska 41; Zamość; 89-200 Szubin ; e-mail:  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl z dopiskiem „Jelenia Góra ” w terminie do 05 maja 2015r.

Prowadzącym procedurę jest BDA - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o.  a otwarcie ofert odbędzie się  dnia 08 maja 2015r. o godz. 1100 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36,  85-109 Bydgoszcz, w wyznaczonej i oznakowanej sali.

Warunki procedury zawarte są w REGULAMINIE publikowanym na stronie: www. bydgoskidomaukcyjny.pl

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wad prawnych i fizycznych nieruchomości.

Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.

Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskimi Domem Aukcyjnym Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest  na stronie internetowej  www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w ww. procedurze.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

REGULAMIN

MAPKA LOKALIZACYJNA

PREZENTACJA OBIEKTU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg) działając w imieniu i na rzecz swego klienta

O G Ł A S Z A

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SPRZEDAŻ:


1.Sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej , grunty orne nr dz. 4/1 o pow. 4.83 ha położonej w Stare Rybitwy województwo kujawsko-pomorskie ; powiat lipnowski w jednostce ewidencyjnej 040802_2 Bobrowniki obręb 0008 Stare Rybitwy. Łączna powierzchnia  gruntów wynosi 4,83 ha. Całość obejmuje działkę o numerze  geodezyjnym 4/1, dla których Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1L/00038848/7

2. Sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej , grunty orne nr nr dz. 65/1 o pow. 11.33 ha ,150/7 o pow.5.17 ha , 128/3 o pow. 16.47 ha, 64/3 o pow. 11.12 ha, 71/8 o pow. 11.72 ha, 10/3 o pow. 7.13 ha, 111/1 o pow. 4.13 ha, 160/3 o pow. 4.02 ha położonej w Stare Rybitwy województwo kujawsko-pomorskie ; powiat lipnowski w jednostce ewidencyjnej 040802_2 Bobrowniki obręb 0008 Stare Rybitwy. Łączna powierzchnia  gruntów wynosi 71,09 ha. Całość obejmuje działkę o numerze  geodezyjnym 65/1 ,  150/7, 128/3, 64/3, 71/8, 10/3, 111/1, 160/3, dla których Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1L/00038847/0

3.Sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej , grunty orne nr dz. 430 o pow. 1.76 ha ,457 o pow. 9.47 ha , 458 o pow. 4.36 ha .Łączna powierzchnia gruntów 15.59 ha położonych w Bobrownickie Pole województwo kujawsko-pomorskie ; powiat lipnowski w jednostce ewidencyjnej 040802_2 Bobrowniki obręb 0003 Bobrownickie  Pole. Całość obejmuje działki o numerze  geodezyjnym 430,457.458 dla których Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1L/00038848/7

4.Sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej , grunty orne nr dz. 17 o pow. 1.18 ha , 19 o pow. 1.12 ha , 20 o pow. 0.48 ha , 21/1 o pow. 0.03 ha,  21/4 o pow. 0.07 ha, 23/4 o pow. 3.07 ha .Łączna powierzchnia gruntów 5.95 ha położonych w Stary Bógpomóż województwo kujawsko-pomorskie ; powiat lipnowski w jednostce ewidencyjnej 040802_2 Bobrowniki obręb 0009 Stary Bógpomóż. Całość obejmuje działki o numerze  geodezyjnym 17, 19, 20, 21/1, 21/4, 23/4 dla których Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1L/00038848/7

5.Sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej , grunty orne nr dz. 29 o łącznej powierzchni 2.65 ha położonej w Barany województwo kujawsko-pomorskie ; powiat lipnowski w jednostce ewidencyjnej 040806_2 Lipno obręb 0001 Barany. Całość obejmuje działkę o numerze  geodezyjnym 29 dla których Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1L/00038848/7

ustalając łączną cenę wywoławczą dla niżej wymienionych nieruchomości:

5.075.664 zł (pięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote)

Prowadzącym procedurę jest BDA - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o.  a otwarcie ofert odbędzie się  dnia 29 kwietnia 2015r. o godz. 1100 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36,  85-109 Bydgoszcz, w wyznaczonej i oznakowanej sali.

Warunki procedury zawarte są w REGULAMINIE publikowanym na stronie: www. bydgoskidomaukcyjny.pl

Informacja: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wad prawnych i fizycznych nieruchomości.

Organizator procedury zastrzega że umowa sprzedaży z wyłonionym kandydatem na nabywcę zostanie zawarta pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych, zgodnie z przepisami art.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku.

Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.

REGULAMIN

OGŁOSZENIE

WYPISY - STARE RYBITWY - NR 1, NR 2, NR 3, NR 4

WYPISY - BOBROWNICKIE POLE - NR 1, NR 2, NR 3

WYPISY - STARY BÓGPOMÓŻ - NR 1, NR 2, NR 3

WYPISY - BARANY - NR 1, NR 2, NR 3

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg) działając w imieniu i na rzecz swego klienta

O G Ł A S Z A

PIERWSZY PUBLICZNY PRZETAG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

Pozycja przetargowa nr 1


v  Prawa własności, zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni         25 438 m2 położonej w Górsku , gmina Zławieś Wielka. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 88/10 oraz 88/12 dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1T/00117692/0 oraz TO1T/0011697/2

Cena wywoławcza: 2.200.000 złotych (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).

Wadium wynosi: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 5.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

v  Dla nieruchomości opisanej w KW TO1T/0011697/2 numer działki 88/12 w dziale IV dokonano wpisów dotyczących hipoteki: Hipoteka umowna zwykła w wysokości 93.840,00 zł oraz hipoteka umowna kaucyjna w wysokości 46.920,00 zł jako zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu na rzecz BGZ SA Oddział Operacyjny w Toruniu.

Pozycja przetargowa nr 2


v  Prawa własności, zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni         11 563 m2 położonej w Wojsławicach gmina Zduńska Wola. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 375/3 dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1Z/00023061/1.

Cena wywoławcza dla w/w. nieruchomości w pozycji przetargowej nr 2 wynosi 900.000,00 zł  (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100 ) w tym:

Wadium wynosi: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Minimalne postąpienie wynosi : 3.000 zł

( sprzedaż zwolniona z podatku od towarów i usług).

vDla nieruchomości opisanej w  KW SR1Z/00023061/1. numer działki 375/3 w dziale IV dokonano wpisów dotyczących hipoteki: Hipoteka umowna łączna w wysokości 1500000,00 zł jako zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu na rzecz BS w Brodnicy Oddział w Bydgoszczy, hipoteka umowna w wysokości 1.092.000,00 zł jako zabezpieczenie realizacji umowy z HTECH CZ S.R.O. oraz hipoteka umowna łączna w wysokości 3.956.325,00 zł jako zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu na rzecz BS w Brodnicy Oddział w Bydgoszczy.

Prowadzącym przetarg jest BDA - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o.  a licytacja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015r. o godz. 1100 w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 36,  85-109 Bydgoszcz, w wyznaczonej i oznakowanej sali przetargowej.

Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą cenę.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o., nr konta bankowego: Bank Zachodni WBK 65 1090 1072 0000 0001 1461 2210 z dopiskiem „Przetarg Górsk dla pozycji przetargowej nr 1 lub Przetarg Wojsławice dla pozycji przetargowej nr 2” w terminie do 21 kwietnia 2015r.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny najpóźniej w chwili podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Wadium przepada na rzecz Bydgoskiego Domu Aukcyjnego Sp. z o.o. jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazany rachunek bankowy. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium.

Zawarcie umowy sprzedaży prawa własności w stosunku do nieruchomości nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez sprzedającego jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do licytacji zobowiązani są przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej: oryginały dowodów wpłaty wadium na rachunek sprzedającego, legitymować się dokumentem tożsamości, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna. Ponadto osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu wspólnym na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoby prawne lub przedsiębiorcy obowiązani są przedstawić aktualny odpis właściwego rejestru lub akt założycielski. Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskimi Domem Aukcyjnym Sp. z o.o. tel. +48 500 103 871

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wad prawnych i fizycznych nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej nieruchomości opublikowana jest  na stronie internetowej  www.bydgoskidomaukcyjny.pl

Zapoznanie się i akceptacja powyższych jest warunkiem uczestnictwa w ww. przetargu. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej  oraz  Regulamin Przetargu: Bydgoski Dom Aukcyjny tel. +48 500 103 871 oraz  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

Organizator przetargu zastrzegają sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

INFORMACJA DLA POZYCJI PRZETARGOWEJ NR 1

OPIS - str 1, OPIS - str 2, ZDJĘCIA, MAPA EWIDENCYJNA, MAPA LOKALIZACYJNA

INFORMACJA DLA POZYCJI PRZETARGOWEJ NR 2

OPIS - str 1, OPIS - str 2, OPIS - str 3, OPIS - str 4, ZDJĘCIA, MAPA LOKALIZACYJNA

 

OBWIESZCZENIE

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam do inwestycji dla nieruchomości, która znajduje się w mieście Grudziądz. Propozycja zakupu nieruchomości dotyczy kamienicy usytuowanej w samym centrum miasta.

Grudziądz to 100 tysięczne miasto położone w odległości 110 km od Trójmiasta i 60 km od Torunia z którymi połączone jest autostradą A1w kierunku północnym (Gdańsk) oraz w południowym (Łódź), a także lub drogą krajową 91. Grudziądz leży też na trasie drogi numer 16 Bydgoszcz - Olsztyn i drogi numer 55 Toruń - Malbork - Nowy Dwór Gdański.

Kamienica zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta w granicach średniowiecznych murów miejskich, w sąsiedztwie Rynku miejskiego i w bliskiej odległości od rzeki Wisły i zabytkowych Spichrzów. Nieruchomość znajduje się na terenie posesji przy ulicy Kościelnej 31 (działka 32 i 33 obręb 045). Budynek posiada cztery kondygnacje o powierzchni 95m2 każda, i jest w połowie podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa w całości wynosi 430 m2.

Oferty prosimy składać na adres e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

LOKALIZACJA OBIEKTU WRAZ Z OPISEM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

Z A P R O S Z E N I E   D O   S K Ł A D A N I A   O F E R T   N A  Z A K U P  H O T E L U

H   O   T   E   L       C   H   O   P   I   N

BARDZO DOBRA LOKALIZACJA NIEOPODAL - AUTOSTRADY A1, OBWODNICY GDAŃSKIEJ

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hotelowym, położonym w województwie pomorskim, powiat Gdański, gmina  miasto Pruszcz Gdański przy ul. Chopina 28, objęta księgą wieczystą GD1G/00154064/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotem sprzedaży jest prawo wieczystego użytkowania gruntu o łącznej powierzchni 1228 m2 w tym jako działka nr 49/3 obszar 594m2 oraz działka nr 49/6 obszaru 634m2 oznaczonego jako działka gruntowa w obrębie 12.

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Budynek 4 kondygnacyjny z kondygnacją podziemną.
 2. Hotel  -  61 pokoi.
 3. Atrakcyjnie położony wzdłuż drogi miejskiej.
 4. Budynek posiada własną kotłownie z 2 kotłami kondensacyjnymi.
 5. Sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, wentylacyjna, gazowa, teletechniczna i ppoż.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie oferty na adres e-mail:  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl z dopiskiem „Hotel Chopin ” w terminie do 12 czerwca 2015r.

Prowadzącym procedurę jest BDA - Bydgoski  Dom Aukcyjny  Spółka z o. o. a otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 13 czerwca 2015r. o godz. 1200 w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 28.

Nieruchomość  można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 10 38 71

Informacja  dostępna jest na stronie internetowej www.bydgoskidomaukcyjny.pl , biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

PREZENTACJA OBIEKTU


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTZapraszam do inwestycji developerskiej w mieście Grudziądz. Propozycja zakupu nieruchomości dotyczy najpiękniej położonego gruntu na bulwarze nadwiślanym.

Oferty prosimy składać na adres e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

LOKALIZACJA OBIEKTU WRAZ Z OPISEM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprzedaż prawa własności, zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni działki 768 m2 wraz z budynkiem i garażem wolnostojącym o łącznej powierzchni ok.700 m2,

położonej w Gdańsku przy ulicy Fahrenheita 3.

(UWAGA ! Nieruchomość wybudowana w roku 1996 ,budynek posiada wysoki akerman na stropach.)

Oferty prosimy składać na adres e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

LOKALIZACJA OBIEKTU WRAZ Z OPISEM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 229 m2 położonej w Toruniu przy ul. Rynek Nowomiejski 20. Całość obejmuje działkę o numerze geodezyjnym 200 , dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  T01T/00000416/9.


Oferty prosimy składać na adres e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

LOKALIZACJA OBIEKTU WRAZ Z OPISEM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA SPRZEDAZY

kompleksu hotelowo – konferencyjnego

Centrum Kongresów i Rekreacji

ORLE GNIAZDO

w Szczyrku

CENTRUM KONGRESÓW I REKREACJI „ORLE GNIAZDO” SZCZYRK jest zlokalizowane
w Szczyrku, na północnym stoku Magury (vis á vis Skrzycznego, najwyższego Szczytu Beskidu Śląskiego), na wysokości 680 m n.pm. Ta wyjątkowa lokalizacja pozostawia gościom obiektu nie tylko niezapomniane doznania wizualne, ale również konkretne korzyści wynikające z pobytu w naturalnie czystym, wolnym od alergenów, górskim klimacie.

POŁOŻENIE


„ORLE GNIAZDO” jest aktualnie największym obiektem hotelowym w Szczyrku, a także drugim co do wielkości w promieniu 100 km. Dysponuje w głównym budynku nominalną zdolnością noclegową 513 łóżek w 292 pokojach hotelowych (tj. nie licząc pokoi w „klasie turystycznej”). Powierzchnia „ORLEGO GNIAZDA” w aktualnej bryle budynków to 21.600 m2. Powierzchnia działki, na której posadowiony jest hotel wynosi 5,6 ha.


FORMA WŁASNOŚCI

osoba prawna - własność hipoteczna budynków oraz użytkowanie wieczyste gruntu

CENA SPRZEDAŻY

13.000.000 euro

________

KONTAKT : biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

PREZENTACJA OBIEKTU

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu przy ul. Bydgoskiej 41, 89-200 Szubin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000364737 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 953-261-68-06, Regon: 340804117 (dalej też: Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. albo Prowadzący przetarg)

działając w imieniu i na rzecz swego klienta

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie kujawsko-pomorskim, miasto Bydgoszcz , powiat bydgoski, o łącznej pow. 819m2 położonej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 65. Całość obejmuje działkę o nr geodezyjnym 145/3 dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW. nr BY1B/00016202/8

 

W skład nieruchomości wchodzą:


 1. Budynek mieszkalny
 2. Powierzchnia użytkowa w budynku lokali mieszkalnych : 330m2
 3. Powierzchnia zabudowy 233m2
 4. Kubatura budynku 1.841m3
 5. Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny rok budowy 1920
 6. Budynek murowany z cegły ceramicznej, stropy drewniane,
 7. Sieci: wodociągowa ,kanalizacyjna, energetyczna, gazowa.
 8. Dzielnica - CENTRUM - mieszkaniowo-handlowa.
 9. Stan techniczny: wymaga remontu.

 


Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Skrzetusko - Łużycka" w Bydgoszczy zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr LXV/995/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Teren objęty działką ma ustaloną funkcję zapisaną symbolem 34/MW/U tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej , zabudowy usługowej.

 

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosi

495.000,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Podatek VAT nie obowiązuje

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Nieruchomość można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu terminu z Bydgoskim Domem Aukcyjnym nr tel. +48 500 103 871

e-mail:  biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl

UCHWAŁA NR LXV/995/10

RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 28 kwietnia 2010 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skrzetusko - Łużycka" w Bydgoszczy.

UCHWAŁA RADY MIASTA

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE MIASTA

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------